1. Innledning:

Disse generelle salgs,- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra SMARTHUSET AS – Org.Nr.  914 260 833 MVA – (betegnes heretter som «SMARTHUSET/Selger»). Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller varer fra SMARTHUSET, eller som på annen måte er i kontakt med SMARTHUSET i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra SMARTHUSET betegnes som” Kjøper”. I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 01 som supplerer SMARTHUSETs salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 01 har SMARTHUSETs salgs- og leveringsbetingelsene forrang. Dersom SMARTHUSET har akseptert Kjøpers eller andres leveringsbetingelser og det foreligger motstrid mellom salgs- og leveringsbetingelsene og slike øvrige betingelser, har salgs- og leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom bemyndigede representanter for begge parter.

2. Priser og tilbud:

Prisene baserer seg på SMARTHUSETs til enhver tid gjeldende listepriser ved faktureringstidspunktet. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift, hvis ikke annet er oppgitt spesifikt. Prisendringer skal fortrinnsvis gjennomføres 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan likevel forekomme grunnet endringer i SMARTHUSETs innkjøpspriser og/eller valutakursendringer. Selger forbeholder seg derfor retten til å endre priser, og rabatter uten særskilt varsel. Pristilbud er basert på tilbudsdagens priser. Pristilbud gjelder i 30 dager fra de er tilsendt Kjøper.

3. Betalingsbetingelser og fakturering:

Betalingsbetingelser ved faktura er netto 10 dager dersom det faktureres direkte fra selger. Etter forfall beregnes renter iht. morarenteloven. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-postadresse. Om betaling skjer via 3.parts betalingspartner gjelder deres betingelser.

4. Levering: 

4.1 Forsendelse

Forsendelse skjer normalt via Selgers distribusjonssystemer enten med Posten/Bring eller avtalt budbilfirma.

4.2 Leveringstid:

Leveringstid er avhengig av område kjøper befinner seg i. Normal leveringstid for Bring bedriftspakke eller servicepakker er 1-5 virkedager så fremst bestilte vare er tilgjengelig på Selgers lager. Avvik fra dette kan forekomme dersom Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den oppgitte leveringstid er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt iht. til Selgers og transportørens ruteplan. I de tilfeller Kjøper har bestilt varer for avhenting på SMARTHUSETs varelager skal disse være avhentet innen 2 arbeidsuker fra bestillingsdato.  Bestillingsvarer (ikke lagerførte produkter): 7-30 dager (avhengig av lokasjon).  Expressbestillinger: 1-3 dager (avhengig av lokasjon) – med Bring/DHL/UPS/FedEx/JetPack.

5. Returbetingelser:

5.1 Godkjennelse av en vareretur

Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt returdokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Det skal alltid være en referanse til originalt ordre- eller fakturanummer.

5.2 Varer levert fra SMARTHUSETs lager

6. Kjøpers undersøkelsesplikt:

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser innen 5 arbeidsdager og forholdet burde vært oppdaget, bortfaller Selgers mangelansvar iht. pkt. 7.

7. Mangler og forsinkelser:

Ved mangler og forsinkelser på lager- og listeført materiell gjelder generelt bestemmelsene i NL 01.

8. Reklamasjon:

Kjøpers rettigheter for reklamasjon er i henhold til de gjeldende bestemmelser i forbrukerkjøpsloven. Ved salg til bedrifter gjelder bestemmelsene regulert i kjøpsloven. Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Reklamasjon over transportskader eller manko i emballerte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest 8 (åtte) dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. Slike reklamasjoner skal foretas skriftlig til Selgers Kundeservicesenter. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke blir reklamert rettidig. For at en reklamasjon skal være gyldig må SMARTHUSET få mulighet til å feilsøke produktet for å avgjøre om dette er en reklamasjonssak. I påvente av avklaring i en reklamasjonssak vil kjøper få et nytt tilsvarende produkt til utlån. Om SMARTHUSET anser saken som en gyldig reklamasjon vil Selgers krav til kompensasjon for produktet frafalle.  Selger har rett til å reparere produkter innlevert i en reklamasjonssak fremfor at det erstattes, der det anses som hensiktsmessig.

9. Force majeure:

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. Stengte veier pga. av uvær, eller andre lignende hendelser vil i denne avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

10. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar:

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.Ved gjennomfakturering og levering av bestillingsvarer er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

11. Salgspant:

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan alternativt kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til betalingen er mottatt.

12. Dokumentasjon av leverte produkter:

Selger vil på forespørsel kunne framlegge dokumentasjon på at produkter levert av Selger er i samsvar med Internkontrollforskriften. Dette innebærer at produktene oppfyller alle krav i henhold til norske normer og retningslinjer for elektrisk utstyr. Produktene inneholder ikke stoffer som er helse- og miljøskadelige, og forhold nevnt i lov om brann og eksplosjonsvern er ivaretatt. Dersom varer inneholder kjemiske stoffer som kan være helseskadelige eller forurensende skal SMARTHUSET framlegge datablad for varen. Dokumentasjon skal fremskaffes uten unødvendig opphold.

13. Tvister:

Avtaleforholdet mellom Kjøper og Selger, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet skal tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.

14. Endring av salgs og leveringsbetingelser endres uten forvarselvarsel.

Det taes til slutt forbehold om trykkfeil. Feilprising kan forekomme. Og Selger kan av den grunn kansellere bestillingen.

Beslutningsvegring? Du har bare så vidt startet handleturen...

Registrer deg nå - så spanderer vi frakten! 📦